Đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo chỉ đạo, lắng nghe ý kiến đảng viên của Đảng bộ phường Hà Khánh

Sáng ngày 6/01/2024, Đảng ủy phường Hà Khánh đã làm việc với chi bộ khu phố 2 về việc nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Chi bộ khu phố 2. Dự có đồng chí Trần Việt Hùng - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hà Khánh chủ trì cuộc họp và các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí Cán bộ công chức phụ trách địa bàn và đông đảo đảng viên khu phố 2.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư chi bộ khu phố 2 đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Chi bộ khu phố 2. Cuộc họp cũng đã được nghe 8 ý kiển phát biểu của các đồng chí đảng viên tập trung vào các nội dung chủ yếu đó là: Nghị quyết 21-NQ/TU “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn thành phố” (gọi tắt là Nghị quyết 21); Công tác giải phóng mặt bằng; Công tác thi đua khen thưởng;

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Hùng - Bí thư, Chủ tịch UBND phường đã thông báo kết quả hoạt động của phường Hà Khánh năm 2023, cụ thể: năm 2023, Phường đã triển khai thực hiện hoàn thành đạt tiến độ các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. (1) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên; (2 ) Số lượng đảng viên được kết nạp 8/8 đảng viên đạt 100%; (3) Tỷ lệ chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; (4) Các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh đạt 100%; (5) Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về kinh tế - xã hội: (6) Tổng số thu NS phường trực tiếp thu ước đạt 110 %; (7) Tư vấn giới thiệu việc làm việc làm mới cho 165/160 lao động đạt 103%; (8) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; (9) Duy trì giữ vững không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; (10) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng duy trì mức dưới 5%; (11) Hoàn thành 03/03 dự án về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn theo Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Về môi trường: (12) Tỷ lệ người dân được sử dụng nước  sạch, hợp vệ sinh  đạt 100%; (13) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 99%.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Hà Khánh đặt ra với các mục tiêu cụ thể: (1) Tập trung thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Trong đó đẩy mạnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương gắn với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuẩn bị một bước nhân sự cho đại hội đảng các cấp; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội; (3) Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong các hoạt động như: Phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp; Nâng cao hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trong đó tập trung vào quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội. Để làm tốt mục tiêu này thì Đảng bộ và nhân dân phường Hà Khánh cần tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đẩy mạnh chất lượng giáo dục - đào tạo; (4) Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. (5) Thực hiện ba đột phá chiến lược như: huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực và lao động có có tay nghề cao.

Tại cuộc họp, đồng chí cũng đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ khu phố 2. Đồng chí khẳng định: Trong năm 2023, khu phố 2 đã rất tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương của Đảng, các hoạt động của phường. Đặc biệt công tác vận động nhân dân thu nộp các quỹ, phí đảm bảo thời gian, đạt hiệu quả cao.Về thực hiện Nghị quyết 21, giao cho đồng chí Phó chủ tịch phụ trách mảng địa chính tổng hợp ý kiến của Khu phố căn cứ các quy định trả lời bằng văn bản cho nhân dân. Đồng thời Khu phố tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng làm đường. Bên cạnh đó, khu phố 2 có rất nhiều các hoạt động tích cực, các đồng chí lãnh đạo Khu phố có năng lực lãnh đạo cũng như trình độ chuyên môn, tích cực triển khai các hoạt động phong trào của địa phương, các cuộc họp sinh hoạt chi bộ rất rõ ràng, thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi và các hoạt động triển khai nhiệm vụ phục vụ tết Nguyên đán năm 2024. Do chỉ tiêu hạn hẹp nên năm 2023, Chi bộ khu phố 2 không đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên đồng chí cũng rất ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của khu phố. Trong năm 2024 đề nghị Khu phố 2 tiếp tục phát huy những mặt mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Thu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 58